ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 441 3,152 32 3,625 67 544 2 613 508 3,696 34 4,238
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 336 336 124 124 460 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 61 61 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 47 47 216 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 16 16 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 75 772 17 864 93 1 94 75 865 18 958
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 78 78 43 43 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 498 498 7 7 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 63 63 43 43 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 208 1,047 15 1,270 61 93 1 155 269 1,140 16 1,425
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 18 3 3 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 123 123 56 56 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 403 403 30 30 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 378 378 41 41 419 419
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 52 52 5 5 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 214 214 17 17 231 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 1 1 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 387 387 103 103 490 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 64 64 56 56 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 323 323 47 47 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 158 610 768 6 131 137 164 741 905
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 6 6 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 288 288 86 86 374 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 1 1 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 247 247 44 44 291 291
รวมทั้งหมด 441 3,152 32 3,625 67 544 2 613 508 3,696 34 4,238