ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 1,408 3 1,429 80 3,275 20 3,375 98 4,683 23 4,804
บริหารธุรกิจ 13 1,143 3 1,159 31 1,877 20 1,928 44 3,020 23 3,087
ปวส.การตลาด 13 13 29 29 42 42
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 69 168 168 237 237
บธ.บ.การตลาด 314 314 544 544 858 858
บธ.บ.การจัดการ 218 218 605 605 823 823
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 435 435 194 194 629 629
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 107 107 366 366 473 473
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 20 20 23 23
บัญชี 5 126 131 49 908 957 54 1,034 1,088
ปวส.การบัญชี 5 5 49 49 54 54
บช.บ.การบัญชี 126 126 908 908 1,034 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 4 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 4 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 135 135 479 479 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 70 70 334 334 404 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 65 145 145 210 210
รวมทั้งหมด 18 1,408 3 1,429 80 3,275 20 3,375 98 4,683 23 4,804