ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 895 895 105 105 1,000 1,000
เรียนรวม 98 98 18 18 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 98 98 18 18 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 393 393 27 27 420 420
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 51 8 8 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 1 1 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 36 8 8 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 8 8 269 269
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 224 224 29 29 253 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 224 224 29 29 253 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 180 180 31 31 211 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 30 30 19 19 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 150 150 12 12 162 162
รวมทั้งหมด 895 895 105 105 1,000 1,000