ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 17 214 231 99 943 1,042 116 1,157 1,273
บริหารธุรกิจ 16 158 174 66 409 475 82 567 649
ปวส.การจัดการ 3 3 28 28 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 38 38 51 51
บธ.บ.การตลาด 33 33 94 94 127 127
บธ.บ.การจัดการ 21 21 195 195 216 216
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 104 104 120 120 224 224
บัญชี 1 20 21 33 348 381 34 368 402
ปวส.การบัญชี 1 1 33 33 34 34
บช.บ.การบัญชี 20 20 348 348 368 368
ศิลปศาสตร์ 36 36 186 186 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 78 78 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 27 108 108 135 135
รวมทั้งหมด 17 214 231 99 943 1,042 116 1,157 1,273