ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 74 74 85 85 159 159
วิทยาศาสตร์ 55 55 28 28 83 83
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 52 52 28 28 80 80
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
อุตสาหกรรมเกษตร 19 19 57 57 76 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 19 19 57 57 76 76
รวมทั้งหมด 74 74 85 85 159 159