ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 74 74 85 85 159 159
วิทยาศาสตร์ 55 55 28 28 83 83
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 52 52 28 28 80 80
อุตสาหกรรมเกษตร 19 19 57 57 76 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 19 19 57 57 76 76
รวมทั้งหมด 74 74 85 85 159 159