ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 517 1,316 1,833 77 248 325 594 1,564 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 257 257 26 26 283 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 117 117 10 10 127 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 39 12 12 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 101 4 4 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 169 213 382 1 4 5 170 217 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 1 1 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 213 213 4 4 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 143 431 574 43 82 125 186 513 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 22 22 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 13 13 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 42 8 8 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 210 210 34 34 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 140 140 29 29 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 81 81 19 19 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 73 238 311 23 67 90 96 305 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 73 73 23 23 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 238 238 67 67 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 177 309 10 69 79 142 246 388
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 4 4 63 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 6 6 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 177 177 69 69 246 246
รวมทั้งหมด 517 1,316 1,833 77 248 325 594 1,564 2,158