ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 517 1,316 1,833 77 248 325 594 1,564 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 169 314 483 1 8 9 170 322 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 1 1 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 101 4 4 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 213 213 4 4 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 143 548 691 43 92 135 186 640 826
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 13 13 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 22 22 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 42 8 8 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 117 117 10 10 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 140 140 29 29 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 210 210 34 34 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 81 81 19 19 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 73 238 311 23 67 90 96 305 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 73 73 23 23 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 238 238 67 67 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 216 348 10 81 91 142 297 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 6 6 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 4 4 63 63
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 39 12 12 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 177 177 69 69 246 246
รวมทั้งหมด 517 1,316 1,833 77 248 325 594 1,564 2,158