ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 159 159 523 523 682 682
บริหารธุรกิจ 117 117 269 269 386 386
บธ.บ.การตลาด 14 14 44 44 58 58
บธ.บ.การจัดการ 34 34 168 168 202 202
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 69 69 57 57 126 126
บัญชี 27 27 199 199 226 226
บช.บ.การบัญชี 27 27 199 199 226 226
ศิลปศาสตร์ 15 15 55 55 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 55 55 70 70
รวมทั้งหมด 159 159 523 523 682 682