ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 26 243 1 270 7 135 5 147 33 378 6 417
พืชศาสตร์ 11 83 94 45 45 11 128 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 83 83 45 45 128 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 12 43 55 5 23 28 17 66 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 12 12 5 5 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 43 43 23 23 66 66
วิทยาศาสตร์ 48 48 19 19 67 67
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 4 4 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 38 38 12 12 50 50
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
สัตวศาสตร์และประมง 3 58 61 2 22 1 25 5 80 1 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 2 2 5 5
วท.บ.ประมง 11 11 6 6 17 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 47 47 16 16 63 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 11 1 12 26 4 30 37 5 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 26 26 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 4 4 5 5
รวมทั้งหมด 26 243 1 270 7 135 5 147 33 378 6 417