ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 121 359 1 481 48 249 1 298 169 608 2 779
พืชศาสตร์ 18 81 99 19 87 106 37 168 205
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 19 19 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 81 87 87 168 168
เรียนรวม 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 41 41 14 14 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 41 14 14 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 48 133 181 23 108 131 71 241 312
ปวส.ประมง 23 23 5 5 28 28
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 25 18 18 43 43
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 90 90 86 86 176 176
อุตสาหกรรมเกษตร 53 104 1 158 5 40 1 46 58 144 2 204
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 52 52 2 2 54 54
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 89 89 89 89
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 40 40 55 55
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 121 359 1 481 48 249 1 298 169 608 2 779