ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 121 359 1 481 48 249 1 298 169 608 2 779
พืชศาสตร์ 18 81 99 19 87 106 37 168 205
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 19 19 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 81 87 87 168 168
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 41 41 14 14 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 41 14 14 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 48 133 181 23 108 131 71 241 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 25 18 18 43 43
ปวส.ประมง 23 23 5 5 28 28
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 90 90 86 86 176 176
อุตสาหกรรมเกษตร 53 104 1 158 5 40 1 46 58 144 2 204
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 52 52 2 2 54 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 40 40 55 55
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 89 89 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 121 359 1 481 48 249 1 298 169 608 2 779