ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 233 8 277 18 258 3 279 54 491 11 556
พืชศาสตร์ 8 105 4 117 5 75 1 81 13 180 5 198
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 5 5 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 74 74 60 60 134 134
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 31 31 15 15 46 46
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 27 117 144 8 100 108 35 217 252
ปวส.ประมง 10 10 3 3 13 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 17 5 5 22 22
วท.บ.ประมง 43 43 16 16 59 59
วท.บ.สัตวศาสตร์ 74 74 84 84 158 158
อุตสาหกรรมเกษตร 1 11 4 16 5 83 2 90 6 94 6 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 5 5 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 21 21 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 62 62 71 71
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 36 233 8 277 18 258 3 279 54 491 11 556