ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 883 883 105 105 988 988
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 71 71 8 8 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 42 8 8 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 407 407 30 30 437 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 286 286 13 13 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 57 13 13 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 4 4 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 229 229 36 36 265 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 229 229 36 36 265 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 176 176 31 31 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 26 17 17 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 150 150 14 14 164 164
รวมทั้งหมด 883 883 105 105 988 988