ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 176 177 953 953 1 1,129 1,130
บริหารธุรกิจ 1 123 124 422 422 1 545 546
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การตลาด 21 21 73 73 94 94
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 115 115 124 124
บธ.บ.การจัดการ 9 9 119 119 128 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 84 84 115 115 199 199
บัญชี 17 17 353 353 370 370
บช.บ.การบัญชี 17 17 353 353 370 370
ศิลปศาสตร์ 36 36 178 178 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 75 75 85 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 26 103 103 129 129
รวมทั้งหมด 1 176 177 953 953 1 1,129 1,130