ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 13 233 1 247 7 132 2 141 20 365 3 388
พืชศาสตร์ 6 89 95 2 50 52 8 139 147
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 2 2 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 89 89 50 50 139 139
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 1 20 21 2 15 17 3 35 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 2 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 20 15 15 35 35
วิทยาศาสตร์ 64 64 24 24 88 88
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 4 4 11 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 57 57 17 17 74 74
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
สัตวศาสตร์และประมง 6 51 57 1 20 21 7 71 78
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
วท.บ.ประมง 11 11 3 3 14 14
วท.บ.สัตวศาสตร์ 40 40 17 17 57 57
อุตสาหกรรมเกษตร 9 1 10 2 23 2 27 2 32 3 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 23 23 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 13 233 1 247 7 132 2 141 20 365 3 388