ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,336 4 1,340 1 3,017 24 3,042 1 4,353 28 4,382
บริหารธุรกิจ 1,085 4 1,089 1 1,778 24 1,803 1 2,863 28 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 80 80 168 168 248 248
บธ.บ.การตลาด 227 227 392 392 619 619
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 160 160 363 363 523 523
บธ.บ.การจัดการ 141 141 408 408 549 549
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 404 404 180 180 584 584
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 73 73 267 267 340 340
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 24 24 28 28
บัญชี 121 121 795 795 916 916
บช.บ.การบัญชี 121 121 795 795 916 916
ศิลปศาสตร์ 130 130 444 444 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 48 48 242 242 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 65 151 151 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 17 17 51 51 68 68
รวมทั้งหมด 1,336 4 1,340 1 3,017 24 3,042 1 4,353 28 4,382