ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 139 139 495 495 634 634
บริหารธุรกิจ 96 96 222 222 318 318
บธ.บ.การจัดการ 29 29 117 117 146 146
บธ.บ.การตลาด 11 11 27 27 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 42 42 25 25 67 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 14 53 53 67 67
บัญชี 28 28 229 229 257 257
บช.บ.การบัญชี 28 28 229 229 257 257
ศิลปศาสตร์ 15 15 44 44 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 44 44 59 59
รวมทั้งหมด 139 139 495 495 634 634