ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 870 4 874 755 4 759 1,625 8 1,633
การออกแบบ 244 4 248 279 4 283 523 8 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 105 105 98 98 203 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 43 43 102 102 145 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 96 96 79 79 175 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 4 4 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 131 131 132 132 263 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 85 85 99 99 184 184
ทล.บ.เซรามิก 46 46 33 33 79 79
ศิลปกรรม 231 231 108 108 339 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 231 231 108 108 339 339
สถาปัตยกรรม 264 264 236 236 500 500
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 7 2 2 9 9
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 75 75 105 105 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 182 182 129 129 311 311
รวมทั้งหมด 870 4 874 755 4 759 1,625 8 1,633