ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 879 879 104 104 983 983
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 71 71 8 8 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 42 8 8 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 403 403 30 30 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 284 284 13 13 297 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 55 55 13 13 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 4 4 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 229 229 35 35 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 229 229 35 35 264 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 176 176 31 31 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 26 17 17 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 150 150 14 14 164 164
รวมทั้งหมด 879 879 104 104 983 983