ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 55 55 76 76 131 131
วิทยาศาสตร์ 40 40 23 23 63 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 40 23 23 63 63
อุตสาหกรรมเกษตร 15 15 53 53 68 68
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 13 13 33 33 46 46
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2 2 20 20 22 22
รวมทั้งหมด 55 55 76 76 131 131