ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 132 132 491 491 623 623
บริหารธุรกิจ 90 90 220 220 310 310
บธ.บ.การตลาด 11 11 27 27 38 38
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 51 51 60 60
บธ.บ.การจัดการ 29 29 117 117 146 146
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 41 41 25 25 66 66
บัญชี 28 28 227 227 255 255
บช.บ.การบัญชี 28 28 227 227 255 255
ศิลปศาสตร์ 14 14 44 44 58 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 44 44 58 58
รวมทั้งหมด 132 132 491 491 623 623