ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 13 215 1 229 7 124 2 133 20 339 3 362
พืชศาสตร์ 6 86 92 2 50 52 8 136 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 2 2 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 86 86 50 50 136 136
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 1 20 21 2 15 17 3 35 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 2 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 20 15 15 35 35
วิทยาศาสตร์ 54 54 18 18 72 72
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 4 4 11 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 47 47 14 14 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 6 47 53 1 20 21 7 67 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
วท.บ.ประมง 8 8 3 3 11 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 39 39 17 17 56 56
อุตสาหกรรมเกษตร 8 1 9 2 21 2 25 2 29 3 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 8 21 21 29 29
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 13 215 1 229 7 124 2 133 20 339 3 362