ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 52 165 217 2 22 24 54 187 241
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 165 165 22 22 187 187
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 54 54 13 13 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 8 8 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 1 1 65 65
วิศวกรรมเครื่องกล 52 52 2 2 54 54
ปวส.ช่างยนต์ 52 52 2 2 54 54
รวมทั้งหมด 52 165 217 2 22 24 54 187 241