ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 274 2,761 32 3,067 47 533 3 583 321 3,294 35 3,650
วิศวกรรมเครื่องกล 61 600 10 671 79 2 81 61 679 12 752
ปวส.ช่างยนต์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 78 78 35 35 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 68 68 38 38 106 106
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 404 404 6 6 410 410
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 2 2 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 116 1,066 22 1,204 38 141 1 180 154 1,207 23 1,384
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 1 1 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 82 82 37 37 119 119
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 44 11 11 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 125 125 39 39 164 164
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 25 3 3 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 337 337 36 36 373 373
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 372 372 39 39 411 411
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 136 136 7 7 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 27 27 6 6 33 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 22 1 1 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 448 448 163 163 611 611
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 90 90 59 59 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 59 59 60 60 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 299 299 44 44 343 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 97 647 744 9 150 159 106 797 903
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 41 41 9 9 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 98 98 20 20 118 118
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 225 225 38 38 263 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 323 323 92 92 415 415
รวมทั้งหมด 274 2,761 32 3,067 47 533 3 583 321 3,294 35 3,650