ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 150 16 166 101 35 136 251 51 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 150 150 101 101 251 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 120 120 21 21 141 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 8 8 47 47 55 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 22 33 33 55 55
สหวิทยาการ 16 16 35 35 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 12 28 28 40 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 4 6 6 10 10
รวมทั้งหมด 150 16 166 101 35 136 251 51 302