ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 137 138 866 866 1 1,003 1,004
บริหารธุรกิจ 1 81 82 329 329 1 410 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 7 7 50 50 57 57
บธ.บ.การตลาด 15 15 45 45 60 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 40 38 38 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 19 19 196 196 215 215
บัญชี 19 19 385 385 404 404
บช.บ.การบัญชี 19 19 385 385 404 404
ศิลปศาสตร์ 37 37 152 152 189 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 43 43 47 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 28 94 94 122 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 5 15 15 20 20
รวมทั้งหมด 1 137 138 866 866 1 1,003 1,004