ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 27 96 123 90 720 810 117 816 933
บริหารธุรกิจ 27 59 86 90 342 432 117 401 518
ปวส.การตลาด 6 6 35 35 41 41
ปวส.การจัดการ 3 3 33 33 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 18 22 22 40 40
บธ.บ.การตลาด 9 9 27 27 36 36
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 31 31 238 238 269 269
บธ.บ.การจัดการ 18 18 76 76 94 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บัญชี 27 27 301 301 328 328
บช.บ.การบัญชี 27 27 301 301 328 328
ศิลปศาสตร์ 10 10 77 77 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 50 50 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 27 27 31 31
รวมทั้งหมด 27 96 123 90 720 810 117 816 933