ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 20 154 14 188 20 202 12 234 40 356 26 422
พืชศาสตร์ 2 30 4 36 16 7 23 2 46 11 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 13 13 30 30
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 13 13 3 3 16 16
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 7 7 11 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 17 78 95 16 60 76 33 138 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 16 16 33 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 78 78 60 60 138 138
สัตวศาสตร์และประมง 1 25 26 29 29 1 54 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 12 12 8 8 20 20
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 21 21 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 21 10 31 4 97 5 106 4 118 15 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 17 17 19 19
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19 19 80 80 99 99
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 5 5 15 15
รวมทั้งหมด 20 154 14 188 20 202 12 234 40 356 26 422