ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 5 215 220 5 108 2 115 10 323 2 335
พืชศาสตร์ 62 62 1 34 35 1 96 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 62 62 34 34 96 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 47 51 29 29 4 76 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 47 47 29 29 76 76
วิทยาศาสตร์ 65 65 15 15 80 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 65 65 15 15 80 80
สัตวศาสตร์และประมง 1 30 31 2 8 10 3 38 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 26 8 8 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 11 11 2 22 2 26 2 33 2 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 22 22 33 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 5 215 220 5 108 2 115 10 323 2 335