ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,401 6 1,407 2,894 26 2,920 4,295 32 4,327
บริหารธุรกิจ 1,154 6 1,160 1,704 26 1,730 2,858 32 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 74 74 133 133 207 207
บธ.บ.การตลาด 150 150 226 226 376 376
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 304 304 753 753 1,057 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 221 221 140 140 361 361
บธ.บ.การจัดการ 81 81 187 187 268 268
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 271 271 111 111 382 382
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 53 53 154 154 207 207
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 6 6 26 26 32 32
บัญชี 114 114 759 759 873 873
บช.บ.การบัญชี 114 114 759 759 873 873
ศิลปศาสตร์ 133 133 431 431 564 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 28 28 154 154 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 60 60 153 153 213 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 45 45 124 124 169 169
รวมทั้งหมด 1,401 6 1,407 2,894 26 2,920 4,295 32 4,327