ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 108 303 1 412 31 205 236 139 508 1 648
พืชศาสตร์ 28 30 58 10 31 41 38 61 99
ปวส.พืชศาสตร์ 28 28 10 10 38 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 30 30 31 31 61 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 106 108 88 88 2 194 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 106 106 88 88 194 194
วิทยาศาสตร์ 32 32 11 11 43 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 32 32 11 11 43 43
สัตวศาสตร์และประมง 40 45 85 18 33 51 58 78 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 24 24 12 12 36 36
ปวส.ประมง 16 16 6 6 22 22
วท.บ.ประมง 12 12 1 1 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 33 32 32 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 38 90 1 129 3 42 45 41 132 1 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 37 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 17 40 40 57 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 73 73 2 2 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 108 303 1 412 31 205 236 139 508 1 648