ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 130 130 369 369 499 499
บริหารธุรกิจ 93 93 191 191 284 284
บธ.บ.การจัดการ 17 17 32 32 49 49
บธ.บ.การตลาด 17 17 50 50 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 31 31 12 12 43 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 97 97 125 125
บัญชี 37 37 178 178 215 215
บช.บ.การบัญชี 37 37 178 178 215 215
รวมทั้งหมด 130 130 369 369 499 499