ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 91 270 1 362 29 188 217 120 458 1 579
พืชศาสตร์ 21 28 49 9 29 38 30 57 87
ปวส.พืชศาสตร์ 21 21 9 9 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 28 28 29 29 57 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 93 95 80 80 2 173 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 93 93 80 80 173 173
วิทยาศาสตร์ 28 28 11 11 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 28 11 11 39 39
สัตวศาสตร์และประมง 35 42 77 18 32 50 53 74 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 12 12 34 34
ปวส.ประมง 13 13 6 6 19 19
วท.บ.ประมง 11 11 1 1 12 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 31 31 31 31 62 62
อุตสาหกรรมเกษตร 33 79 1 113 2 36 38 35 115 1 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 32 32 32 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 34 34 49 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 64 64 2 2 66 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 91 270 1 362 29 188 217 120 458 1 579