ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 91 270 1 362 29 188 217 120 458 1 579
พืชศาสตร์ 21 28 49 9 29 38 30 57 87
ปวส.พืชศาสตร์ 21 21 9 9 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 28 28 29 29 57 57
เรียนรวม 2 93 95 80 80 2 173 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 93 93 80 80 173 173
วิทยาศาสตร์ 28 28 11 11 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 28 11 11 39 39
สัตวศาสตร์และประมง 35 42 77 18 32 50 53 74 127
ปวส.ประมง 13 13 6 6 19 19
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 12 12 34 34
วท.บ.ประมง 11 11 1 1 12 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 31 31 31 31 62 62
อุตสาหกรรมเกษตร 33 79 1 113 2 36 38 35 115 1 151
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 3 3
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 32 32 32 32
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 64 64 2 2 66 66
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 34 34 49 49
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 91 270 1 362 29 188 217 120 458 1 579