ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 54 198 252 2 33 35 56 231 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 198 198 33 33 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 65 65 15 15 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 15 15 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 3 3 76 76
วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 2 2 56 56
ปวส.ช่างยนต์ 54 54 2 2 56 56
รวมทั้งหมด 54 198 252 2 33 35 56 231 287