ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 54 198 252 2 33 35 56 231 287
วิศวกรรมเครื่องกล 54 73 127 2 3 5 56 76 132
ปวส.ช่างยนต์ 54 54 2 2 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 3 3 76 76
วิศวกรรมไฟฟ้า 65 65 15 15 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 65 65 15 15 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 15 15 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 15 15 75 75
รวมทั้งหมด 54 198 252 2 33 35 56 231 287