ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 239 2,759 27 3,025 19 546 6 571 258 3,305 33 3,596
วิศวกรรมเครื่องกล 49 585 9 643 75 2 77 49 660 11 720
ปวส.ช่างยนต์ 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 84 84 29 29 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 102 102 37 37 139 139
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 393 393 9 9 402 402
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 2 2 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 107 1,046 18 1,171 12 151 4 167 119 1,197 22 1,338
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 3 3 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 9 9 53 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 18 18 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 98 98 32 32 130 130
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 9 1 1 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 309 309 32 32 341 341
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 415 415 53 53 468 468
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 77 77 3 3 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 70 70 12 12 82 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 4 4 22 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 417 417 161 161 578 578
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 83 83 55 55 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50 50 64 64 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 284 284 42 42 326 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 83 711 794 7 159 166 90 870 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 35 35 7 7 42 42
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 101 25 25 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 237 237 35 35 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 373 373 99 99 472 472
รวมทั้งหมด 239 2,759 27 3,025 19 546 6 571 258 3,305 33 3,596