ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 239 2,759 27 3,025 19 546 6 571 258 3,305 33 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 350 350 130 130 480 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 83 83 55 55 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 98 98 32 32 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 18 18 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 101 25 25 126 126
วิศวกรรมเครื่องกล 49 585 9 643 75 2 77 49 660 11 720
ปวส.ช่างยนต์ 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 84 84 29 29 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 393 393 9 9 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 102 102 37 37 139 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 2 2 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 107 880 18 1,005 12 101 4 117 119 981 22 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 3 3 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 9 9 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 415 415 53 53 468 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 309 309 32 32 341 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 9 1 1 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 77 77 3 3 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 70 70 12 12 82 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 4 4 22 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 334 334 106 106 440 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50 50 64 64 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 284 284 42 42 326 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 83 610 693 7 134 141 90 744 834
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 35 35 7 7 42 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 373 373 99 99 472 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 237 237 35 35 272 272
รวมทั้งหมด 239 2,759 27 3,025 19 546 6 571 258 3,305 33 3,596