ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 66 75 41 192 233 50 258 308
บริหารธุรกิจ 9 55 64 41 179 220 50 234 284
ปวส.การจัดการ 2 2 29 29 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 12 12 19 19
บธ.บ.การจัดการ 10 10 15 15 25 25
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 17 67 67 84 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 5 13 13 18 18
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 1 1 10 10 11 11
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 22 22 74 74 96 96
ศิลปศาสตร์ 11 11 13 13 24 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 13 13 24 24
รวมทั้งหมด 9 66 75 41 192 233 50 258 308