ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 851 2 853 735 3 738 1,586 5 1,591
การออกแบบ 237 2 239 236 3 239 473 5 478
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 94 94 80 80 174 174
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 41 41 85 85 126 126
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 102 102 71 71 173 173
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 3 3 5 5
เทคโนโลยีศิลป์ 125 125 103 103 228 228
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 86 86 72 72 158 158
ทล.บ.เซรามิก 39 39 31 31 70 70
ศิลปกรรม 202 202 119 119 321 321
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 202 202 119 119 321 321
สถาปัตยกรรม 287 287 277 277 564 564
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 4 4 1 1 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 77 77 120 120 197 197
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 206 206 156 156 362 362
รวมทั้งหมด 851 2 853 735 3 738 1,586 5 1,591