ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 122 122 375 375 497 497
บริหารธุรกิจ 87 87 160 160 247 247
บธ.บ.การตลาด 5 5 16 16 21 21
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 44 44 120 120 164 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 5 1 1 6 6
บธ.บ.การจัดการ 8 8 16 16 24 24
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 7 7 32 32
บัญชี 35 35 215 215 250 250
บช.บ.การบัญชี 35 35 215 215 250 250
รวมทั้งหมด 122 122 375 375 497 497