ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 122 122 375 375 497 497
บริหารธุรกิจ 87 87 160 160 247 247
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 44 44 120 120 164 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 5 1 1 6 6
บธ.บ.การจัดการ 8 8 16 16 24 24
บธ.บ.การตลาด 5 5 16 16 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 7 7 32 32
บัญชี 35 35 215 215 250 250
บช.บ.การบัญชี 35 35 215 215 250 250
รวมทั้งหมด 122 122 375 375 497 497