ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 779 795 2 110 112 18 889 907
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 1 1
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 432 439 2 36 38 9 468 477
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 4 2 2 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 248 248 19 19 267 267
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 9 9 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 113 113 7 7 120 120
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 190 190 46 46 236 236
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 190 190 46 46 236 236
วิศวกรรมอุตสาหการ 156 156 28 28 184 184
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 17 17 8 8 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 139 139 20 20 159 159
รวมทั้งหมด 16 779 795 2 110 112 18 889 907