ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,146 4 1,150 2,537 24 2,561 3,683 28 3,711
บริหารธุรกิจ 936 4 940 1,535 24 1,559 2,471 28 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 62 62 117 117 179 179
บธ.บ.การตลาด 77 77 108 108 185 185
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 421 421 1,000 1,000 1,421 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 154 154 84 84 238 238
บธ.บ.การจัดการ 35 35 108 108 143 143
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 168 168 53 53 221 221
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 19 19 65 65 84 84
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 24 24 28 28
บัญชี 92 92 571 571 663 663
บช.บ.การบัญชี 92 92 571 571 663 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 7 7 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 7 7 8 8
ศิลปศาสตร์ 117 117 424 424 541 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 63 63 73 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 63 63 177 177 240 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 44 44 184 184 228 228
รวมทั้งหมด 1,146 4 1,150 2,537 24 2,561 3,683 28 3,711