ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 77 88 36 574 610 47 651 698
บริหารธุรกิจ 11 46 57 36 260 296 47 306 353
ปวส.การจัดการ 3 3 21 21 24 24
ปวส.การตลาด 2 2 9 9 11 11
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 6 6 12 12
บธ.บ.การจัดการ 7 7 18 18 25 25
บธ.บ.การตลาด 4 4 9 9 13 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 206 206 234 234
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 5 5 18 18 23 23
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด 2 2 9 9 11 11
บัญชี 21 21 263 263 284 284
บช.บ.การบัญชี 21 21 263 263 284 284
ศิลปศาสตร์ 10 10 51 51 61 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 27 27 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 12 12 14 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4 4 12 12 16 16
รวมทั้งหมด 11 77 88 36 574 610 47 651 698