ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 117 117 378 378 495 495
บริหารธุรกิจ 83 83 167 167 250 250
บธ.บ.การจัดการ 8 8 16 16 24 24
บธ.บ.การตลาด 5 5 16 16 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 3 1 1 4 4
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 40 40 127 127 167 167
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 27 27 7 7 34 34
บัญชี 34 34 211 211 245 245
บช.บ.การบัญชี 34 34 211 211 245 245
รวมทั้งหมด 117 117 378 378 495 495