ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 273 55 61 389 139 16 26 181 412 71 87 570
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 273 273 139 139 412 412
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 189 189 46 46 235 235
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 13 49 49 62 62
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 43 43 44 44 87 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 28 28 28 28
สหวิทยาการ 55 61 116 16 26 42 71 87 158
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 55 55 16 16 71 71
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 8 8 13 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 8 8 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 50 50 10 10 60 60
รวมทั้งหมด 273 55 61 389 139 16 26 181 412 71 87 570