ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 70 80 35 568 603 45 638 683
บริหารธุรกิจ 10 44 54 35 263 298 45 307 352
ปวส.การจัดการ 3 3 21 21 24 24
ปวส.การตลาด 2 2 9 9 11 11
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 5 5 10 10
บธ.บ.การจัดการ 7 7 17 17 24 24
บธ.บ.การตลาด 4 4 9 9 13 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 17 17 154 154 171 171
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด 16 16 83 83 99 99
บัญชี 18 18 253 253 271 271
บช.บ.การบัญชี 18 18 253 253 271 271
ศิลปศาสตร์ 8 8 52 52 60 60
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 17 17 17
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 12 12 14 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 6 6 23 23 29 29
รวมทั้งหมด 10 70 80 35 568 603 45 638 683