ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 57 246 303 9 46 55 66 292 358
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 246 246 46 46 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 87 87 22 22 109 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 18 18 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 93 93 6 6 99 99
วิศวกรรมเครื่องกล 44 44 4 4 48 48
ปวส.ช่างยนต์ 44 44 4 4 48 48
วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 5 5 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 5 5 18 18
รวมทั้งหมด 57 246 303 9 46 55 66 292 358