ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 988 4 992 2,281 23 2,304 3,269 27 3,296
บริหารธุรกิจ 802 4 806 1,412 23 1,435 2,214 27 2,241
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 51 51 101 101 152 152
บธ.บ.การตลาด 71 71 103 103 174 174
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 359 359 938 938 1,297 1,297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 131 131 80 80 211 211
บธ.บ.การจัดการ 28 28 87 87 115 115
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 143 143 51 51 194 194
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 19 19 52 52 71 71
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 23 23 27 27
บัญชี 75 75 464 464 539 539
บช.บ.การบัญชี 75 75 464 464 539 539
ศิลปศาสตร์ 111 111 405 405 516 516
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 63 63 71 71
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 62 62 168 168 230 230
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 41 41 174 174 215 215
รวมทั้งหมด 988 4 992 2,281 23 2,304 3,269 27 3,296