ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 188 2,511 21 2,720 7 537 5 549 195 3,048 26 3,269
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 297 297 130 130 427 427
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 65 65 51 51 116 116
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 51 15 15 66 66
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 82 32 32 114 114
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 99 99 32 32 131 131
วิศวกรรมเครื่องกล 58 531 10 599 80 1 81 58 611 11 680
ปวส.ช่างยนต์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 69 69 27 27 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 301 301 12 12 313 313
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 161 161 41 41 202 202
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 1 1 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 106 827 11 944 7 98 4 109 113 925 15 1,053
ปวส.ไฟฟ้า 68 68 4 4 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 38 38 3 3 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 451 451 63 63 514 514
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 256 256 28 28 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 111 111 7 7 118 118
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 4 4 15 15
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 285 285 110 110 395 395
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 42 42 66 66 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 243 243 44 44 287 287
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 571 595 119 119 24 690 714
ปวส.ช่างกลโรงงาน 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 371 371 88 88 459 459
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 200 200 31 31 231 231
รวมทั้งหมด 188 2,511 21 2,720 7 537 5 549 195 3,048 26 3,269