ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 259 54 53 366 135 16 20 171 394 70 73 537
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 259 259 135 135 394 394
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 176 176 43 43 219 219
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 13 49 49 62 62
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 43 43 43 43 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 27 27 27 27
สหวิทยาการ 54 53 107 16 20 36 70 73 143
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 54 54 16 16 70 70
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 4 4 3 3 7 7
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 8 8 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 43 43 9 9 52 52
รวมทั้งหมด 259 54 53 366 135 16 20 171 394 70 73 537