ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 75 1,253 1,328 75 1,253 1,328
วิศวกรรมไฟฟ้า 54 643 697 54 643 697
ปวส.ไฟฟ้า 54 54 54 54
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 361 361 361 361
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 15 15 15
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 33 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 97 97 97 97
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 323 344 21 323 344
ปวส.ช่างโยธา 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 323 323 323 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 287 287 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 198 198 198 198
รวมทั้งหมด 75 1,253 1,328 75 1,253 1,328