ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 4,682 4,892 210 4,682 4,892
บริหารธุรกิจ 97 3,081 3,178 97 3,081 3,178
ปวส.การจัดการ 34 34 34 34
ปวส.การตลาด 63 63 63 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 238 238 238 238
บธ.บ.การจัดการ 862 862 862 862
บธ.บ.การตลาด 811 811 811 811
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 508 508 508 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 662 662 662 662
บัญชี 113 1,009 1,122 113 1,009 1,122
ปวส.การบัญชี 113 113 113 113
บช.บ.การบัญชี 1,009 1,009 1,009 1,009
ศิลปศาสตร์ 592 592 592 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 433 433 433 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 159 159 159 159
รวมทั้งหมด 210 4,682 4,892 210 4,682 4,892