ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 508 3,660 27 4,195 508 3,660 27 4,195
วิศวกรรมเครื่องกล 65 839 16 920 65 839 16 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 127 127 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 80 80 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 468 468 468 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 146 146 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 254 1,431 11 1,696 254 1,431 11 1,696
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 33 33 33 33
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 145 145 145 145
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 92 92 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 402 402 402 402
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 442 442 442 442
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 286 286 286 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 206 206 206 206
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 658 658 658 658
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 157 157 157 157
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 377 377 377 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 189 732 921 189 732 921
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 234 234 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 306 306 306 306
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 109 109 109 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 83 83 83 83
รวมทั้งหมด 508 3,660 27 4,195 508 3,660 27 4,195