ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 95 95 348 348 241 241 101 101 11 11 215 215 1,011 1,011
เรียนรวม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 121 121 121 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 26 26 147 147 144 144 64 64 7 7 36 36 424 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 18 18 14 14 11 11 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 20 20 93 93 91 91 25 25 7 7 36 36 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 16 16 9 9 6 6 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 11 11 27 27 21 21 59 59
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 124 124 48 48 18 18 1 1 25 25 255 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 124 124 48 48 18 18 1 1 25 25 255 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 77 77 49 49 19 19 3 3 33 33 211 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 14 14 16 16 12 12 1 1 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 63 63 33 33 7 7 2 2 33 33 163 163
รวมทั้งหมด 95 95 348 348 241 241 101 101 11 11 215 215 1,011 1,011